ติดตามและรายงานผล ของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมในโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1

            1.ฉบับที่ 1 (สำหรับศึกษานิเทศก์ BC) แบบประเมินตนเองของศึกษานิเทศก์ ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับการประเมินทำการประเมินตนเองตาม ฉบับที่ 1 และมอบให้กับคณะผู้นิเทศ ในวันที่รับการนิเทศ
            2.ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้เข้ารับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ BC)  แบบติดตามและรายงานผล ของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมในโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 ผู้ตอบคือ บุคลากรในโรงเรียนเป้าหมายการนิเทศ ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองฝ่ายวิชาการ ครูกลุ่มสาระฯ ประมาณ 3-5 คน
            3.แบบรายงานการนิเทศ สำหรับศึกษานิเทศก์ BC ดำเนินการจัดทำรูปเล่มรายงาน พร้อมส่งไฟล์รายงานการนิเทศ แบบ docx และ pdf ในระบบออนไลน์ พร้อมรูปภาพกิจกรรมการนิเทศ (ที่มีความละเอียดสูง) ไม่เกิน 5 ภาพ (อาจเป็นคนละรูปกับในเอกสารแบบรายงานการนิเทศก็ได้) ภายใน 15 เมษายน 2560
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ติดตามการนิเทศ
                
       ข้อแนะนำการรายงาน
                            1.ผู้รายงานคือศึกษานิเทศก์ Core Supervisor รุ่น 1
                            2.ใช้บัญชี esdc ในการเข้ารายงานเท่านั้น (หากมีปัญหาติดต่อ webdb@esdc.go.th)
                            3.หากรายงานในระบบแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายหลัง แต่ไม่สามารถส่งไฟล์มาทับไฟล์เดิมได้
                            4.ควรเตรียมไฟล์ รายงานการนิเทศ ทั้งแบบ docs,docx และ PDF ให้พร้อมStation 1

Station 4

Station 2

Station 5

Station 3

Station 6