Station 3

การนิเทศหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

(Curriculum and Learning Management Supervision)     

สาระสำคัญ

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาของนานาประเทศที่ประสบผลสำเร็จต่างมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการเรียนรู้อิงมาตรฐานที่ได้มีการ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้  ไว้เป็นหลักสำคัญในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เกิดสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด  สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น ศึกษานิเทศก์ทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการนิเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนิเทศในการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนิเทศชั้นเรียน เพื่อการตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนิเทศในการใช้สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนิเทศในการนำแนวทาง/นวัตกรรมการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน

ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ใบงาน / ใบความรู้ Station 3


เอกสารท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร

แสดง 8 ไฟล์จากหน้า เอกสารท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร

ให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเอกสารท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร ตามลำดับ และให้แต่ละกลุ่มสร้างหน่วยการเรียนร็กลุ่มละ ๑ หน่วย  ในวันที่ื ๒๕ ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ แล้วให้ที่ประชุมวิพากษ์ 
แหล่งเรียนรู้

หลักสูตรนานาชาติ

  • link หลักสูตรนานาชาติ.docx   0กิโลไบต์ - 21 ก.ย. 2559 21:09 โดย core supervisor (เวอร์ชัน 1)
  • link New Zealand.docx   0กิโลไบต์ - 21 ก.ย. 2559 21:09 โดย core supervisor (เวอร์ชัน 1)
  • link Australia.docx   0กิโลไบต์ - 21 ก.ย. 2559 21:09 โดย core supervisor (เวอร์ชัน 1)
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า แหล่งเรียนรู้ Station 3

ประเภทรายงาน O-NET

  • ประเภทรายงาน O-NET.docx   0กิโลไบต์ - 21 ก.ย. 2559 21:06 โดย core supervisor (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า ประเภทรายงาน O-NET

O-NET M3

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า O-NET M3

O-NET P6

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า O-NET P6

ตัวอย่างผล O-NET

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ตัวอย่างผล O-NET