Station 5

การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการนิเทศ
Policy  Analysis   for  Supervision 

1.      สาระสำคัญ

       การวิเคราะห์นโยบายเป็นการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจขั้นต้น จากข้อมูลทั่วไปของนโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยถูกต้องและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ถ้าสามารถวิเคราะห์นโยบายได้อย่างชัดเจน จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม และเที่ยงตรงดังนั้นผู้เข้ารับการพัฒนาจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์นโยบาย การออกแบบการนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์นโยบายที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ถือปฏิบัติได้

2.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาออกแบบการนิเทศขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้

3.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับติดตาม การนำนโยบายสู่การปฏิบัติใบงาน/ใบความรู้
แสดง 19 ไฟล์จากหน้า Station5-ใบงานแหล่งเรียนรู้
แสดง 26 ไฟล์จากหน้า Station5-Resource

Comments